Polecam

SZEREG CZYNNIKÓW

Spis treści

Jako najważniejszy można tu wymienić dążenie filozofii do poznania całościowego, przejawiające się w stawianiu bardzo ogólnych i niezbyt jasnych pytań, nie wyznaczających wyraźnie określonych granic terenu badań. Chodzi tu o pytania w rodzaju: ,,Czym jest poznanie naukowe traktowane jako całość?”, „Co to jest prawda?” — (w szczególności naukowa), Co jest istotą ro­zumu?, itp. Niejasność tego rodzaju pytań oraz brak powszechnie uznawanej., intersubiektywnej metody ich rozwiązywania sprawia, że twierdzenia filozoficzne obciążone są subiektywizmem, nie poddając się intersubiektywnej weryfikacji.

Powiązane artykuły