Polecam

SZEREG MOMENTÓW

Spis treści

Szereg momentów zdaje się potwierdzać powyższe przypuszczenie.Po pierwsze, jak zwróciliśmy już na to uwagę, asymilację wzajemną wiąże Piaget z wyjaśnianiem, przy czym w wyjaśnianiu tym istotną rolę mają odgrywać znane techniki logiczno-matematyczne. Moment ten pozwala interpretować ową asymilację jako pewną formę dedukcyjnie pojętej redukcji.Z kolei wskaźnikiem kierunku redukcji może być stanowisko Piageta co do roli psychologii w epistemologii genetycznej. Jak wiemy, to psychologia właśnie ma do­starczyć teorii wyjaśniającej genezę i rozwój wiedzy (naukowej), zatem jest ona dyscypliną redukującą, nie zaś redukowaną. To ona — zdaniem Piageta — bada zjawiska „niższe” (bardziej elementarne, mniej złożone) i z tego względu może wska­zać wspólny mechanizm tych oraz tzw. „wyższych” zjawisk.

Powiązane artykuły