Polecam

TEORIA I ZASADY

Spis treści

Teoria i zasady organizacyjne Bauhausu to krytyka metod kształ­cenia architektów i projektantów w systemie tradycyjnej Akade­mii. W oderwanych od życia, bytujących w społecznej próżni for­mach kształcenia Gropius upatruje jedną z przyczyn nieprzystoso­wania wychowanków Akademii do czekających ich zadań w świe­cie techniki i przemysłu. Gropius nie poprzestaje jednak na kry­tyce, w miejsce starych form proponuje nowy system kształcenia. Podstawowe zasady tego systemu, realizowane w Bauhausie, to rozwijanie w studentach wrażliwości na społeczne aspekty projek­towania, przygotowanie do pracy w zespołach grupujących twór­ców różnych specjalności, harmonijne łączenie wiedzy teoretycz­nej z rozwijanymi w szkolnych warsztatach umiejętnościami prak­tycznymi. Nie wszystkie idee zrodzone w Bauhausie, a szczególnie realizacje tych idei w praktyce, jesteśmy dziś skłonni przyjmować bez zastrzeżeń, warto jednak pamiętać, że pomimo doświadczeń ostatnich dziesięcioleci, niełatwo wskazać alternatywną ideę, na­kreśloną z podobnym rozmachem.

Powiązane artykuły