Polecam

UCHWYCENIE CAŁOŚCI

Spis treści

Aby uchwycić ową ja­kościową odrębność należy analizować daną strukturę z uwzględnieniem podsta- wowyczmc dzielących ją zarówno od pewnej struktury bezpośrednio poprzedza­jącej ją w rozwoju, jak i tej, która po niej następuje poszczególnych stadiów, istnieje określona ciągłość w ich ewolucji, przejawiająca  się występowaniem pewnych wspólnych elementów (niezmienników rozwojowych) 1; oraz takich, które stanowią (wzajem dla siebie) rodzaj odpowiedników funkcjonal­nych. Występowanie takich cech struktur poznawczych, które wskazują na ciągłość ich ewolucji, jest wynikiem tego, że każda z tych „dużych” całości pówstała w dro- dze określonego przekształcenia ze struktury poprzedzającej ją w rozwoju, zachowu­jącego pewne elementy tej ostatniej w formie odpowiedniej podstruktury danej ca­łości.

Powiązane artykuły