Polecam

W SFERZE POZNAWCZEJ

Spis treści

„Implikacja” w sensie Piageta jest w sferze poznawczej stosunkiem racji do kon­sekwencji . Na wyższych poziomach rozwoju myślenia zdaje się być ona po prostu relacją wynikania logicznego wiążącą poszczególne sądy podmiotu (w różnego typu iozumowaniach, w wyjaśnianiu czy ogólnie — w systemie wiedzy przedmiotowej podmiotu). Piaget w takim wypadku mówi nie tyle o wynikaniu logicznym, co o „ko­nieczności dedukcyjnej” lub o „konieczności logiczno-matematycznej”, określając świadomość, której stany powiązane są tą relacją, mianem: „świadomość koniecz­ności logiczno-matematycznej”. Jednakże implikacja ta nie musi łączyć ze sobą wyłącznie sądów opracowanych pojęciowo’ i ewentualnie zwerbalizowanych. Obej­muje ona także sądy percepcyjne, ontogenetycznie najwcześniejsze.

Powiązane artykuły