WEWNĘTRZNY NAKAZ

Tylko praca będąca produktem nakazu wewnętrznego może posia­dać treść duchową. Praca zmechanizowana jest martwa, jest ona właściwa tylko bezdusznej maszynie. Jednakże tak dłu­go, jak ekonomika maszyny pozostanie celem sama dla sie­bie, a nie środkiem dla wyzwolenia intelektu od ciężaru pra­cy mechanicznej — jednostka ludzka pozostanie w niewoli, a społeczeństwo w stanie chaosu. Rozwiązanie tej sytuacji zależne jest od zmiany stosunku jednostki do swej pracy, nie zaś poprawy jej zewnętrznych warunków — a przyjęcie tej nowej zasady ma decydujące znaczenie dla nowej pracy twórczej…

Posted in Funkcja i forma