WŁAŚCIWOŚCI FORMALNE

W rezultacie, po kolejnych pró­bach, zaniechano tych prac przyjmując jako definicję robo­czą sformułowanie zaproponowane przez znanego projek­tanta i teoretyka Tomasa Maldonado: lndustrial design (wzornictwo przemysłowe) jest działalnością twórczą, któ­rej celem jest określanie formalnych właściwości przedmio­tów wytwarzanych przemysłowo. Te właściwości formalne to nie tylko cechy zewnętrzne, lecz głównie współzależności strukturalne i użytkowe, które przeobrażają jakiś system w jednorodną całość zarówno z punktu widzenia wytwórcy, jak i użytkownika. lndustrial design zmierza do objęcia wszystkich aspektów środowiska człowieka, które są uwa­runkowane produkcją przemysłową.

Posted in Funkcja i forma