Polecam

WŁAŚCIWOŚCI STRUKTUR

Spis treści

Rozpatruje go pod kątem nie tyle treści poznawczych naby­wanych przez podmiot w kontakcie z obiektami zewnętrznymi, co organizującej owe treści struktury. Dlatego mówić można, że teoria ta eksponuje głównie rozwój struktur poznawczych podmiotu. Jest to tym bardziej usprawiedliwione, że podsta­wowym założeniem teorii jest twierdzenie uzależniające zarówno treść i jakość świa­domości podmiotu, jak i sposób jego reagowania, od własności struktur umysłowych z określonego etapu rozwoju ontogenetycznego. Dokładniej mówiąc, teoria ta zakła­da, że właściwości struktur umysłowych z danego etapu rozwoju decydują o charak­terze i przebiegu percepcji czy ogólniej – doświadczenia (o treści tego doświadczenia sposobie zorganizowania owych treści), o sposobie reagowania podmiotu, zakresie jego działania w środowisku, poziomie tegoż działania, a także o charakterze emo- cjonalności (o rodzajach wartości akceptowanych przez podmiot, o stopniu ich usystematyzowania, itp.).

Powiązane artykuły