Polecam

WSPÓŁCZESNE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Spis treści

Pierwszy międzynarodowy kongres estetyki przemysłowej miał miejsce w Londynie w 1951 roku, następny dwa lata potem w Paryżu. W rezultacie spotkań i kontaktów powsta­je w 1957 roku ICSID — Międzynarodowa Rada Stowarzy­szeń Projektantów Przemysłowych. Lata bezpośrednio po za­kończeniu wojny to również tworzenie organizacyjnych zrę­bów służb wzornictwa w wielu krajach. Faktem o istotnym znaczeniu było powołanie w Anglii, już w 1944 roku, Rady Wzornictwa Przemysłowego (Council of Industrial Design). Zadania Rady to popularyzacja brytyjskiego wzornictwa w iraju i za granicą oraz wpływanie na jakość produkowa­nych wyrobów poprzez różne formy działalności konsulta­cyjnej wobec przemysłu.

Powiązane artykuły