Polecam

WŚRÓD POPRZEDNIKÓW

Spis treści

Herman Muthesius nie był pierwszym, który chciał określić istotę estetyki przemysłowej, zagadnienie to nurtowało przed nim wielu praktyków i teoretyków. Wśród poprzedni­ków wymienić można francuskiego estetyka Paula Sourieau czy działającego znacznie wcześniej, bo w latach 1850— 1879, w Anglii, niemieckiego architekta i teoretyka Gottfrie- da Sempera. Muthesius rozwinął i pogłębił wiele idei zary­sowanych przez jego poprzedników. Nie mniej ważnym aspektem jest tu fakt, iż działalność Muthesiusa wypadła w momencie, gdy zaistniały warunki, aby dotychczasowe teoretyczne założenia mogły być realizowane w praktyce. Znaczenie Werkbundu, w łonie którego działał Muthesius polegało przecież nie tylko na sformułowaniu określonej koncepcji, ale również na ciągłym doskonaleniu teoretycz­nych założeń w trakcie praktycznych realizacji i kontak­tów z przemysłem.

Powiązane artykuły