Polecam

WSZELKIE ZACHOWANIE

Spis treści

Z kolei fakt, iż wszelkiemu zachowaniu przypisuje się pewną kom­ponentę poznawczą, nieobserwowalną, odróżnia pojęcie Piagetowskie od beha- wiorystycznych jego wersji. W zasadzie pojęcie to najbliższe jest humanistycznemupojmowaniu działania jako czynności racjonalnej, wyznaczonej przez system war­tości i przekonań podmiotu odnośnie do sposobów realizacji owych wartości. Jed­nakże w stosunku do tego humanistycznego ujęcia wziętego w izolacji pojęcie Piageta ma pewną nadwyżkę znaczeniową, wyrażalną w terminach funkcjonalnej roli danego typu zachowania dla postępującej adaptacji ludzkiego organizmu do środowiska. Pewne dalsze różnice wynikają z genetycznego punktu widzenia przyjętego w oma­wianej teorii.

Powiązane artykuły