Polecam

WYLECZENIE Z TENDENCJI

Spis treści

Aby wzornictwo przemysłowe wyłączyć z tego rodzaju ten­dencji, jest rzeczą szczególnie ważną strzec je przed wszel­kim możliwym powiązaniem ze sztuką. A to nie z powodu jakiegoś uprzedzenia do sztuki, ale w celu jakiegoś właś­ciwego ustawienia sztuki i wzornictwa przemysłowego wo­bec siebie.Istnieje jednak pewna odmiana wzornictwa przemysłowego, tak zwany „styling”, dla którego tego rodzaju problemy nie istnieją. Jej przedstawiciele widzą we wzornictwie przemy­słowym nową sztuką ludową technicznej cywilizacji. Wyo­brażają sobie, że w „krążownikach szos” z Detroit została odkryta mewyobrażona świeżość i fantazja sztuki ludowej wszystkich czasów. Jest to jeden z przejawów namiętności do „chromowanego ubóstwa”, z tą tylko różnicą, że nie wi­dzą w tym ubóstwa, ale dobrobyt.

Powiązane artykuły