Polecam

WYZNAWANA DOKTRYNA

Spis treści

Komuny Shakerów są przykładem, jak wyznawana doktryna religijna, regulując wszelkie przejawy życia spo­łecznego i osobistego wyznawców, wpływa jednocześnie na kulturę materialną, formę domostw, mebli, narzędzi i przed­miotów codziennego użytku. Życie komun oparte było na ra­cjonalnie zorganizowanej codziennej pracy rozumianej jako jedna z dróg doskonalenia wewnętrznego. Dążenie do pro­stoty, porządku znajdowało wyraz w prostych, surowych w formie przedmiotach użytkowych. Podstawą egzystencji Shakerów, podobnie jak i innych małych społeczności reli­gijnych w XIX stuleciu w Ameryce, była obok rolnictwa również produkcja mebli i sprzętów domowych, narzędzi i maszyn rolniczych, przeznaczonych do sprzedaży na ze­wnątrz kolonii.

Powiązane artykuły