ZACHOWANIE ADAPTACYJNE

Termin „zachowanie adaptacyjne” zarezerwujemy dla przypadków, w których będzie mowa o zachowaniu adaptacyjnym jako całości. Powyższe decyzje terminologiczne wydają się niezbędne dla względnie jasnego wyłożenia głównych twierdzeń tej zasadniczo holistycznej teorii.Powiedzieliśmy, że struktury umysłowe reprezentują formalny aspekt kompo­nenta poznawczego zachowania adaptacyjnego. Są one – z przedmiotowego (obiek­tywnego) punktu widzenia – strukturami logiczno-matematycznymi, a z subiektyw­nego, podmiotowego punktu widzenia (tj. z punktu widzenia świadomości podmiotu) normami logiczno-matematycznymi praktycznego i czysto umysłowego dzia­łania podmiotu. Składają się one na szeroko pojętą „naturalną” logikę i matematykę jednostek ludzkich, stanowiącą rzeczywiste narzędzie poznawania zewnętrznego świata poprzez jego strukturalizację oraz dzięki poznaniu — adaptacji do jego wy­mogów.

Posted in Społeczny rozwój nauki