Polecam

ZAMIAST PROBLEMU

Spis treści

Tak więc zamiast problemu dającego się wyrazić w pytaniu: Jaka wiedza jest prawomocna poznawczo?, rozważa on problem dający się sformułować w pytaniu: Jaka jest geneza i rozwój wiedzy poznawczo prawo­mocnej?Rozstrzygnięcie pierwszego problemu wymaga odwołania się od określonych norm poznawczych, ustanawiających jako wartości pozytywne takie cechy wiedzy, jak prawdziwość, adekwatność względem rzeczywistości, moc prognostyczna, usystematyzowanie dedukcyjne, niesprzeczność itp., a także do odpowiednich reguł metodologicznych, wskazujących sposób realizacji owych wartości pozytyw­nych. Normatywne teorie poznania poprzestają na wyrażeniu odpowiednich norm i dyrektyw metodologicznych, traktując problem wskazania ich genezy czy okolicz­ności sprawiających, że uzyskana na ich gruncie wiedza jest prawomocna (że odpo­wiada tym normom, dyrektywom), jako nieistotny dla rozstrzygnięcia kwestii prawomocności.

Powiązane artykuły