ZMIENNOŚĆ MÓD

Zmienność mód, dążenie do epatowania odbiorcy dziwacz­ną, wymyślną formą zrodziło wiele przedmiotów użytko­wych o udziwnionych, dziś wręcz śmiesznych formach. Dzia­łania te ułatwiała obecność nowych, doskonalszych techno­logii oraz pojawienie się znacznie łatwiejszych w formowa­niu materiałów, jakimi były tworzywa sztuczne. Działy techniczne koncernów samochodowych apelowały do pro­jektantów: projektujcie najbardziej śmiałe tormy, nasze możliwości realizacji są nieograniczone. Niewielu projek­tantów oparło się pokusie. Wydarzenia w Europie potoczy­ły się inaczej, doceniano wprawdzie techniczną perfekcję wielu amerykańskich rozwiązań, ale styling w swych naj­jaskrawszych przejawach pozostał zjawiskiem amerykań­skim.

Posted in Funkcja i forma