ODRÓŻNIENIE FAKTÓW

Nie może nie dostrzegać tych problemów choćby z tego względu, że zagadnienie genezy wiedzy prawomocnej, które włącza on do problematyki epistemologii gene­tycznej, zakłada możliwość wcześniejszego rozpoznania zakresu wiedzy prawo­mocnej (w związku z czym pytanie o genezę wiedzy prawomocnej jest logicznie związane z pytaniem o kryteria prawomocności).Odróżniając wszelako fakty od norm, normy poznawcze utożsamia Piaget z normami poprawnego rozumowania, które są przedmiotem badań logiki. Jego zdaniem, zagadnienie prawomocności wiedzy obejmuje problem zgodności wiedzy z faktami i problem poprawności rozumowania, które doprowadziło do jej ukonstytuowania się.

Posted in Społeczny rozwój nauki