Polecam

Kategoria: Społeczeństwo

Kancelaria radcy prawnego Warszawa

Każdy z nas zna podstawowe przepisy prawne, które są dla niego niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jeśli jednak w naszym życiu przydarzyła się nagle nietypowa sytuacja,

Jak reagować na plotkę?

Ważne jest, żeby w firmie w jakiej pracujemy panowała dobra atmosfera. Niestety tak, żeby lubili się wszyscy, zdarza się bardzo rzadko. Jeśli w danym środowisku

EPISTEMOLOGIA GENETYCZNA

Celem nadrzędnym, jaki postawił sobie J. Piaget i który starał się realizować, jest stworzenie epistemologii naukowej, tj. dyscypliny opartej na metodach postę­powania badawczego właściwych dyscyplinom

SZEREG CZYNNIKÓW

Jako najważniejszy można tu wymienić dążenie filozofii do poznania całościowego, przejawiające się w stawianiu bardzo ogólnych i niezbyt jasnych pytań, nie wyznaczających wyraźnie określonych granic

WYRAŻENIE PRZEKONANIA

Piaget wyraża to przekonanie stwierdzając m. in.: „Pojawia się jednak natychmiast zasadnicze pytanie dotyczące stosunków między nauką a filozofią: czy istnieje jakaś metoda poznawcza obiektywna,

INNY CZYNNIK PRZESĄDZAJĄCY

Innym czynnikiem, przesądzającym – zdaniem Piageta — o spekuiatywności filozofii, jest jej oderwanie od dyscyplin szczegółowych. Niektóre tezy filozoficzne, zwłaszcza te, które dotyczą genezy wiedzy,

ODERWANIE FILOZOFII OD NAUKI

Wyrazem oderwania filozofii od nauki jest także to, iż w ramach wielkich systemów epistemologicznych (różne wersje aprioryzmu i empiryzmu pozytywistycznego) proces poznania naukowego ujmowany był

PRZEJAW TENDENCJI

Stwierdza on m. in. co następuje: ,,Wydaje się, że epistemologia czy teoria poznania naukowego zmierza obecnie do oddzielenia się od metafizyki, i to w taki

SZANSE ODERWANIA SIĘ

Wypowiedź ta wskazuje nie tylko na to, że według Pia­geta szansę oderwania się epistemologii od metafizyki stwarza ścisłe powiązanie refleksji teoriopoznawczej z praktyką badawczą różnych

W POSTACI NIEJASNYCH PYTAŃ

Formułuje je w postaci niejasnych pytań, które (iii) próbuje rozwiązać jednocze­śnie, przyjmując z góry szereg założeń i tworząc bardzo ogólny system filozoficzny, będący bądź czystą

ODMIENNIE NIŻ FILOZOF

Odmiennie niż filozof, zajmuje się on zagadnieniami szczegółowymi (a nie „całościowymi”), pozostawiając na uboczu problemy, które w danym czasie dzielą uczonych (jak np. problem wolności

ODRZUCENIE SYSTEMATYZACJI

Odrzuca zatem wszelką przedwczesną systematyzację, która byłaby niezgodna z obiektywizmem traktowanym jako zasada moralna”.Jakkolwiek kontrowersyjne może się wydać takie widzenie filozofii i nauki (czy postępowania