Polecam

SKRZYŻOWANIE DYSCYPLIN

Spis treści

Przejdźmy obecnie do rozważenia kwestii, czy zakładane przez Piageta związki między epistemologią a psychologią nie dadzą się wyrazić w formie określonej relacji logicznej. Podstawową wskazówką niech będzie w tym wypadku jego oświad­czenie, że epistemologię genetyczną można pojmować jako „nową dyscyplinę, powstałą w efekcie skrzyżowania epistemologii (zwłaszcza jej metod ,historyczno- -krytycznych’) i psychologii genetycznej”.Skrzyżowanie dwóch początkowo niezależnie rozwijających się dyscyplin polega jego zdaniem — na ustaleniu takiej więzi między nimi, która nie redukuje dzie­dziny zjawisk bardziej złożonych („wyższych”) do dziedziny zjawisk prostszych („niższych”), z czym wiązałoby się m. in. zatracenie specyfiki zjawisk pierwszego rodzaju, lecz prowadzi do przeorganizowania obu dziedzin drogą „konstruktyw­nych rekombinacji” porównywalnych z „genetycznymi rekombinacjami” w zna­czeniu współczesnej biologii.

Powiązane artykuły