Polecam

UZALEŻNIENIE CECH

Spis treści

Zwróćmy uwagę, że uzależnienie intersubiektywności nie tylko od cech metody naukowej, ale także od pewnych cech psychicz­nych badaczy implikuje, iż wyniki poznawcze nie są w istocie intersubiektywne, skoro zastosowanie danej metody weryfikacji przez uczonego spoza kręgu „wtajem­niczonych” w daną naukę nie wystarcza do ich uznania. Do kwestii tej jeszcze powró­cimy, wskazując głębsze powody, dla których Piaget przyjmuje tak wątpliwe za­łożenia. Zastanówmy się obecnie, co — zdaniem Piageta — wchodzi w skład proble­matyki rozwoju wiedzy naukowej i jakie proponuje on metody jej rozwiązywania. Niektóre problemy były już wzmiankowane wcześniej, tak iż wystarczy je tu tylko przypomnieć.

Powiązane artykuły