Polecam

HISTORYCZNA EWOLUCJA

Spis treści

W pracy Dzieje sześciu pojęć Władysław Tatarkiewicz ukazując historyczną ewolucję różnych kategorii piękna, wspomina również o odmianie piękna związanej z katego­rią odpowiedniości. Tradycyjny termin: odpowiedniość, dziś już nie stosowany w tym kontekście, stanowi równoważnik takich terminów używanych obecnie, jak celowość lub fun­kcjonalność. Jak pisze Tatarkiewicz: piękno z odpowied- niością zestawiał już Sokrates, po nim pogląd ten wyzna­wali stoicy. Odpowiedniość miała poważnych zwolenników również w Średniowieczu. Dopiero w dobie Odrodzenia zde­cydowanie umacnia się pogląd odmienny, upatrujący pięk­no formy w doskonałej proporcji. Ponowne zainteresowanie pięknem funkcjonalnym pojawia się w okresie Oświecenia, szczególnie w Anglii.

Powiązane artykuły