Polecam

WYROBY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Spis treści

Wyroby te ze względu na swą wysoką ja­kość zyskiwały popularność wśród szerokich kręgów spo­łeczeństwa amerykańskiego, nie pozostając bez wpływu na kształt społecznego stereotypu myślenia o przedmiotach użytkowych.Innym ważnym elementem atmosfery, w jakiej rozwijał się funkcjonalizm amerykański, był brak miejscowych trady­cji kulturowych. Tradycję tą tworzyli dopiero koloniści przeważnie angielskiego pochodzenia, przenosząc do Ame­ryki i adaptując do miejscowych potrzeb wzory klasycznej architektury palladiańskiej z jej dążeniem do klarowności, ładu, czytelności rozwiązań formalnych, umiaru w dekoracji.’

Powiązane artykuły