Polecam

WYSTAWA LONDYŃSKA

Spis treści

W rezultacie londyńska wystawa światowa zorganizowana w 1851 roku, na której zgromadzono wyro­by z Europy i Ameryki Północnej ukazała dowodnie, iż technika w oderwaniu od kultury, a szczególnie sztuk pla­stycznych nie może dać zadowalających rezultatów. Wysta­wa londyńska była pierwszym ogólnoświatowym przeglą­dem dorobku pierwszych dziesiątek lat industrializacji. Zgromadzone tam eksponaty reprezentowały zarówno naj­nowsze osiągnięcia ówczesnej inżynierii w postaci różnego typu maszyn, narzędzi i urządzeń przemysłowych, jak rów­nież przedmioty będące wytworami tych maszyn. Publiczność przyjęła wystawę z aplauzem, natomiast twór­cy i krytycy doznali szoku wskutek kontrastu pomiędzy możliwościami, jakie otwierały nowe metody produkcji, a uzyskanymi rezultatami.

Powiązane artykuły