Polecam

Kategoria: Funkcja i forma

POWSTAWANIE NOWEJ ARCHITEKTURY

Tak więc powstawaniu nowej archi­tektury towarzyszyły również eksperymenty w dziedzinie projektowania przedmiotów użytkowych. Chociaż prace wymienionych tu architektów tkwiły mocno w tradycji ru­chu Arts and

POZYTYWNE WYNIKI EKSPERYMENTÓW

O ile funkcjonalizm amerykański był rozwinięciem istnieją­cych i społecznie akceptowanych tendencji, to w Europie kierunek ten był kolejną, po nieudanym eksperymencie se­cesji, próbą wyjścia z

ZAŁOŻYCIELE STOWARZYSZENIA

Stali się oni współorganizatorami założonego w 1907 roku stowarzyszenia Deutsche Werk- bund grupującego obok plastyków i architektów również przedstawicieli rzemiosła i świata przemysłu. Podstawo­wym celem

PROBLEMY FORMY

Użyteczność sama w sobie nie ma nic wspólnego z pięk­nem. W pięknie chodzi o problem formy i o nic więcej, w użyteczności o gole wypełnienie

INSTYNKT SPRAWIA

Ten właśnie instynkt sprawia, że wiele przedmiotów użytkowych posiada wartości estetycz­ne, pomimo iż w procesie powstawania tych przedmiotów nie brali udziału artyści. Dodaje jednak: instynkt

UMYSŁ LUDZKI

Umysł ludzki może oto 'wymyślić takie formy, którym ma­szyna będzie w stanie sprostać, a okażą się one, o ile wy­nikną logicznie z postawionych przez maszynę

WŚRÓD POPRZEDNIKÓW

Herman Muthesius nie był pierwszym, który chciał określić istotę estetyki przemysłowej, zagadnienie to nurtowało przed nim wielu praktyków i teoretyków. Wśród poprzedni­ków wymienić można francuskiego

DOŚWIADCZENIA AMERYKAŃSKIE

Obok Muthesiusa i innych twórców w kręgu Werkbundu, funkcjonalizm znalazł swego orędownika w osobie wiedeń­skiego architekta Adolfa Loosa. Loos kilkanaście lat spę­dził w Ameryce, w

ORNAMENT I ZBRODNIA

W 1908 roku publikuje słynną pracę Ornament i zbrodnia w której potępia stosowanie ornamentu jako przejawu kul­turowego barbarzyństwa i całkowitego niezrozumienia naj­istotniejszych tendencji epoki przemysłowej.

BEZKOMPROMISOWOŚĆ

Bezkompromisowość Loosa przejawiała się również w jeqo stosunku do projektowania przedmiotów użytkowych; rów­nież tu był zwolennikiem stosowania prostych, pozbawio­nych dekoracji form, najbliższych — jego zdaniem

ESTETYCZNE METAMORFOZY PRZEDMIOTÓW UŻYTKOWYCH

Typowymi przykładami tego ty­pu postawy jest malarstwo Delaunay’a, i Legera, obrazy, rzezby oraz eseje i artykuły programowane futurystów. Poprzez kubizm, włoskie i radzieckie odmiany futuryzmu

PRZESTRZENNE KOMPOZYCJE

Prze­strzenne kompozycje Van Doesburga, architektony Malewicza stawały się źródłem bezpośrednich inspiracji dla archi­tektury nowoczesnej. Pamiętajmy także, iż wielu twórców awangardy, jak na przykład Van Doesburg