Polecam

Kategoria: Funkcja i forma

RUCH SECESYJNY

Se­cesja była ruchem nie pozbawionym wewnętrznych sprze­czności, przyczyn fiaska ambitnych usiłowań upatrywać można w fałszywym założeniu, iż nowe kanony estetycz­ne można po prostu narzucić rzeczywistości,

NOWY FETYSZ — FUNKCJA

Najciekawsze realizacje powstały zatem na gruncie architektury, rzemiosła artystycznego, grafiki, nato­miast próby przeniesienia secesyjnej stylistyki do seryjnej produkcji fabrycznej rażą powierzchownością. Jeszcze w latach poprzedzających I

PIERWSZE EKSPERYMENTY W PRZEMYŚLE

Behrens był ra­cjonalistą, zwolennikiem zasady, że zarówno w architek­turze, jak również w dziedzinie projektowania przedmio­tów użytkowych dominującym problemem jest właściwe rozwiązanie funkcji, a nie pogoń

TYPOWE DLA OKRESU WYBORY

Były to typowe dla tamtego okresu wyroby kształtowane według tradycyjnych wzorców. Be­hrens odrzucił wszelkie naśladownictwo form tradycyjnych, proponując nowe formy, wyprowadzone z funkcji, proste i

PIERWSZY PROJEKTANT FORM

Behrensa nazwać można pierwszym projektantem form przemysłowych w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Swoi­ste piękno racjonalnej formy użytkowej, które dotychczas stanowiło wynik spontanicznej działalności techników, było

DOWODY WSPÓŁPRACY

Współpraca Behrensa z AEG dostar­czyła dowodów, że współpraca artysty z przemysłem daje wymierne efekty ekonomiczne. Miało to istotny wpływ na dalsze losy idei współpracy ludzi

FUNKCJONALIZM W AMERYCE

Kierunek ten zrodził się w Ameryce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jego prekursorem był twórca i najwy­bitniejszy przedstawiciel „Szkoły chicagowskiej” — Louis Sullivan.(funkcjonalizm był

PREFEROWANE FORMY

Preferowano formy proste, podporządkowane wymogom użyteczności. Cechy te cha­rakteryzowały zarówno przedmioty użytkowe, jak rów­nież architekturę i budownictwo. Domostwa osadników, wielkie magazyny i elewatory zbożowe, wozy

WYZNAWANA DOKTRYNA

Komuny Shakerów są przykładem, jak wyznawana doktryna religijna, regulując wszelkie przejawy życia spo­łecznego i osobistego wyznawców, wpływa jednocześnie na kulturę materialną, formę domostw, mebli, narzędzi

WYROBY WYSOKIEJ JAKOŚCI

Wyroby te ze względu na swą wysoką ja­kość zyskiwały popularność wśród szerokich kręgów spo­łeczeństwa amerykańskiego, nie pozostając bez wpływu na kształt społecznego stereotypu myślenia o

ZMIANA SYTUACJI

Tak więc nawet tu najzamożniejsza, opiniotwórcza warstwa ówczesnego społeczeństwa amerykańskiego pozbawiona była tak charakterystycznego dla europejskiej arystokracji dążenia do zbytku i przepychu. Chociaż sytuacja ta

RUCH W NIEMCZECH

W 1859 roku powstaje Red House, dom wybudowany przez Philipa Webb’a dla Williama Morrisa. Budynek ten stał się wzorcem i źródłem inspiracji dla ówczesnych i